SK EN
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom koordinujúcim vednú a technickú politiku a jej nástroje na podporu výskumu a vývoja v SR.

 

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja posilňuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi. Investície z ERDF sa zameriavajú na niekoľko kľúčových prioritných oblastí: inovácie a výskum; digitálna agenda; podpora malých a stredných podnikov (MSP), nízkouhlíkové hospodárstvo.

 

Operačný program Výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj predstavuje programový dokument, na základe ktorého bola v rokoch 2007 – 2013 poskytovaná podpora z ERDF na aktivity výskumu a vývoja a na budovanie výskumnej infraštruktúry v SR.