SK EN

TESTPrioritnou funkcionalitou systému je umožnenie prepájania a interakcie podnikateľských subjektov s výskumno-vývojovými kapacitami dostupnými na slovenských vedeckovýskumných inštitúciách. Medzi významné funkcionality patrí tiež podpora podnikateľských subjektov pri zabezpečovaní ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva a tiež pri procesnom riadení a správe portfólia svojho priemyselného vlastníctva.

IS NPC zaznamenáva a prezentuje ponuku technológií, služieb a kompetencií vedeckovýskumných inštitúcií smerom k podnikateľským subjektom s cieľom:

  • efektívneho transferu technológií (výsledkov VaV činnosti) do praxe
  • nadviazania výskumno-vývojovej spolupráce
  • poskytnutia odborných konzultácií, analýz, meraní a pod.

 

Účelom systému je tiež zverejnenie požiadaviek podnikateľských subjektov na výskum a vývoj, ktorých dodávateľmi / realizátormi sú potenciálne najmä subjekty z vedeckovýskumnej sféry.

 

Funkčné časti  IS NPC

Profily

Základnou časťou systému sú profily subjektov - vedeckovýskumných inštitúcií (VVI) a malých a stredných podnikov (MSP). Profily obsahujú informácie využiteľné najmä v procese vyhľadávania partnerov pre výskum, vývoj, komercializáciu dosiahnutých výsledkov a poskytovanie špecializovaných služieb (konzultácie, odborné analýzy, ...).

Napriek tomu, že vo všeobecnosti je zameranie/poslanie VVI a MSP odlišné, zavedením prienikových deskriptívnych rámcov (zatriedenie činností podľa SK NACE resv.2, kľúčové slová, popis realizovaných služieb a expertíz so zameraním na potreby priemyslu) je používateľom IS NPC sprístupnená infraštruktúra, ktorá efektívne prepája potreby a požiadavky obidvoch zainteresovaných typov subjektov.

Partneri

IS NPC umožňuje vyhľadávanie potenciálnych partnerov, správu vybraných potenciálnych partnerov, a tiež nadväzovanie a evidovanie spoluprác.

Súčasťou systému je okrem klasického filtrovania a vyhľadávania aj sofistikované automatizované párovanie profilov a ponúk/dopytov firiem a výskumných inštitúcií na základe prienikových atribútov. Používateľ má možnosť vyberať z vyhľadaných potenciálnych partnerov a ukladať si ich tak do zoznamu potenciálnych partnerov. Partnerov v zozname je možné nielen pridávať a odoberať, ale aj evidovať  s nimi spojené  informácie o aktuálnom stave spolupráce a pod.

 

Ponuky/dopyty

Priestor na zverejňovanie ponúk a dopytov na spoluprácu ktorý umožňuje:

  • zadávať ponuky a dopyty
  • vyhľadávať v ponukách a dopytoch podľa relevantných kritérií
  • reagovať na ponuky a dopyty
  • monitorovať ponuky a dopyty

 

Správa požiadaviek na služby

Súčasťou systému je online nástroj na zadávanie a evidenciu požiadaviek na poskytované expertné podporné služby z oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva. Zadávanie požiadaviek na služby je sprístupnené výlučne registrovaným používateľom.

 

Správa priemyselného vlastníctva

Registrovaným používateľom IS NPC je k dispozícii aj samostatne inštalovateľná aplikácia určená podnikateľským subjektom na evidenciu a správu priemyselného vlastníctva.

Umožňuje procesné riadenie priemyselno-právnej ochrany a komerčného zhodnotenia evidovaného priemyselného vlastníctva, sprístupňuje sledovanie a spravovanie rôznych atribútov uvedených komplexných procesov a tiež všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré sa vzťahujú k evidovaným predmetom priemyselného vlastníctva. Podľa aktuálneho rozhodnutia používateľa môže byť prepojená na centrálny IS alebo môže fungovať v režime offline.

Aktuality

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019

Pozývame na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou - Transfer technológií na Slovensku a v...

7. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019

V roku 2019 CVTI SR vyhlásilo v poradí už 7. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA...

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Pripravili sme prehľad poskytnutej podpory v procese transferu technológií zo strany CVTI SR, v...