SK EN

Informačný systém NPC

Informačný systém NPC vznikol v rámci implementácie národného projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“

 

O projekte NPC

Národný projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave a Slovak Business Agency


Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Nenávratný finančný príspevok: 8 491 162,43 EUR

Obdobie realizácie: máj 2014 – december 2015

ITMS kód: 26240220092


Strategickým cieľom projektu je vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou a akademickou sférou, ktoré bude napĺňať potreby podnikateľov z hľadiska zvýšenia ich konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti a na strane druhej umožňovať uplatnenie poznatkov vedy a výskumu na trhu prostredníctvom podnikateľského sektora ako aj v spoločenskej praxi.

 

Úlohou centra bude podchytávať a rozvíjať potenciál budúcich a začínajúcich podnikateľov v štádiu seed a start-up, perspektívne pritiahnuť zahraničné, najmä technologické a inovatívne firmy a budovať odborné a špecializované kapacity pre poskytovanie širokého portfólia kvalitných podporných služieb pre potenciálne, začínajúce a existujúce malé a stredné podniky z rôznych odvetví hospodárstva, vrátane inovatívnych podnikov.

 

Ciele projektu

  • Zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem.
  • Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.

Viac informácií o projekte je možné nájsť na stránke: npc.cvtisr.sk

 

O partneroch projektu

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

CVTI SR plní funkciu národného informačného centra pre rezort školstva, vedu, techniku a funkciu špecializovanej vedeckej knižnice SR. Poslaním organizácie je podporovať rozvoj slovenskej vedy, výskumu, inovácií na národnej a medzinárodnej úrovni. CVTI SR prevádzkuje informačné systémy a podporné štruktúry pre výskum a vývoj. Poskytuje knižnično-informačné služby, popularizuje vedu a techniku, poskytuje unikátne služby transferu technológií a patentové informácie.

Kontakt: npc@cvtisr.sk  www.cvtisr.sk

 

 

 

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu  špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov. Vznikla v roku 1993 ako Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je synonymom jedinečného spojenia verejného a súkromného sektora.

Kontakt: agency@sbagency.sk  www.sbagency.sk